Panaszbejelentés

Információ személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

TÁJÉKOZTATÓ A VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZERRŐL

Hatályos 2023. december 14-től

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.) rendelkezései alapján Pane Magyar Sütőipari Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-185470, székhely: 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 50/C.) a továbbiakban: Társaság, az általa üzemeltetett visszaélés-bejelentési rendszer használatának és működésének feltételeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Fogalmak

 • panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
 • foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
 • foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Bejelentési rendszer működtetésére kötelezettek

A Panasztv. rendelkezéseinek megfelelően a Társaság visszaélés-bejelentési rendszer (továbbiakban: Bejelentési rendszer) működtetésére kötelezett.

Bejelentésre jogosultak

 1. a Társaság által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 5. a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. a Társasággal jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Társasággal megszűnt,
 10. akinek a bejelentés megtételhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

Bejelentés indoka

 • A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.
 • A Társaság működésére vonatkozó jogszabályok, a szakmai és etikai szabályok, standardok előírásainak (továbbiakban együttesen: Szabályok) megsértése, vagy bármely egyéb visszaélés észlelése esetén.

A bejelentő védelme

 • A Társaság a bejelentőt – amennyiben a bejelentésre nem anonim módon került sor – védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle hátrány, negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán ne érje.
 • A védelem abban az esetben is fennáll, ha a bejelentő jóhiszemű bejelentése nyomán indult vizsgálat során a bejelentést kivizsgálók a bejelentés megalapozatlanságát állapítják meg.
 • A bejelentő a bejelentés megtételét követő 1 éven belül jogosult jelzéssel élni a Társaságnál, ha véleménye szerint a bejelentés kapcsán őt bármilyen hátrány érte. A jelzést a bejelentést kivizsgálók kötelesek megfelelően kivizsgálni és kötelesek megfelelő indokolással ellátott jelentést készíteni a vizsgálat eredményéről. A jelentés nyomán szükség esetén intézkedni kell a bejelentővel szemben hozott, általa kifogásolt intézkedések visszavonása, illetve a sérelmes helyzet megszüntetése iránt, továbbá – amennyiben ez indokolt – az érintett személyekkel szemben munkajogi következmények alkalmazása iránt.
 • A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
 • A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
 • A bejelentő számára a Társaság tájékoztatást és tanácsadást nyújt a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, e törvény szerinti szabályokról, a bejelentők e törvény szerinti jogairól és kötelezettségeiről.
 • A védelem – a Panasztv. 43. §-ban meghatározott kivétellel – kizárólag akkor illeti meg a bejelentőt, ha
 1. a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a Panasztv. mellékletben, illetve a 2. mellékletben szereplő európai uniós jogi aktusok vagy azok végrehajtását, az azoknak való megfelelést biztosító jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozik, vagy
 2. a bejelentő az a) pont szerinti körülmény fennállását alapos okkal feltételezi.
 • A védelem – a Panasztv. 43. §-ában meghatározott kivétellel – nem illeti meg a bejelentőt, ha
 1. bejelentésével a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 2. a bejelentés megtétele során törvényben meghatározott, az orvosi titokra, az ügyvédi titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 3. a bejelentés megtétele során az egyházi személy és a vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként a hivatásánál fogva rá irányadó titoktartási kötelezettségének nem tesz eleget,
 4. a bejelentés megtétele során a bírói ítélkezéssel kapcsolatban a törvény által védett titok védelmére vonatkozó szabályokat megszegi,
 5. bejelentésével a büntetőeljárási szabályok szerinti adatkezelési szabályokat megszegi, vagy
 6. a rendvédelmi szervek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományának a tagjaként a bejelentésével az e szervek tevékenységére vonatkozó, jogszabályban meghatározott szabályokat megszegi.
 • A bejelentőre vonatkozó védelemben részesül, aki
 1. a jogszerű bejelentést tevő bejelentő részére segítséget nyújt a bejelentés megtétele során,
 2. a jogszerű bejelentést tevő bejelentővel kapcsolatban álló olyan személy – így különösen a bejelentő munkatársa vagy családtagja –, akit hátrányos intézkedés érhet.

Anonim bejelentés

 • A bejelentő jogosult a bejelentést anonim módon is megtenni (személyes adatai megadása nélkül), azonban a Panasztv. értelmében a Társaság nem köteles az anonim bejelentés kivizsgálására.

Bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

A bejelentés megtehető:

 1. Postai úton a Társaság címére (2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 50/C.) való levél elküldésével (anonim bejelentés is lehetséges).
 2. Elektronikus úton a panaszbejelentes@serczli.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenettel. A bejelentés anonim módon is lehetséges, pl. egyszer használatos e-mail címeket biztosító szolgáltatás használatával. A Társaság a nem a fenti e-mail címre érkezett bejelentéseket is kivizsgálja, ez esetben ugyanakkor nem tudja garantálni azt, hogy a bejelentésben foglaltakat csak a bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek láthassák.
 3. Internetes bejelentő felületen keresztül az alábbi linken: serczli.hu/panaszbejelentes

A bejelentő felület személyes adatokat nem gyűjt, így a bejelentés megtehető anonim módon is.

 1. Szóban telefonon a Társaság telefonszámán (+36709328704), vagy személyesen a Társaság (2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 50/C.) címén kizárólag a bejelentés kivizsgálására megbízott személynél előzetes időpontegyeztetést követően.
 • A szóbeli bejelentést a Társaság írásba foglalja, amely során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.
 • Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A bejelentés tartalma

 • Nem anonim bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Kivizsgálás menete

 • A Társaság az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére tájékoztatást kell nyújtani a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására vonatkozó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.
 • A bejelentéssel érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelme kapcsán őt megillető jogokról és az adatkezelésre vonatkozó szabályokról. A bejelentő azonnali tájékoztatása mellőzhető, ha a tájékoztatás meghiúsítaná a vizsgálatot. A kivizsgálás során biztosítani kell, hogy a bejelentéssel érintett személy kifejthesse álláspontját, benyújthassa bizonyítékait és jogi képviselőt vegyen igénybe.
 • A Társaság a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. A határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.
 • A Társaság a bejelentések kivizsgálásra Soós Andreát (továbbiakban: bejelentést kivizsgáló) jelöli ki. Amennyiben a bejelentéssel érintett személy a kivizsgáló személy, úgy a Társaság ügyvezetője haladéktalanul más személyt jelöl ki.

A bejelentést kivizsgáló fogadja a bejelentéseket, valamint elvégzi a vizsgálatokat. A bejelentést kivizsgáló az eljárás során tanúkat hallgathat meg, illetve bizonyítékokat kérhet be (pl. levelezést, szerződéseket, stb.) a Társaság alkalmazottaitól.

 • A kivizsgálás során a tisztességes eljárás követelményének megfelelően a bejelentésben érintett személyeket, pozíciójuktól függetlenül azonos bánásmódban kell részesíteni.
 • A panasz bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – a Társaság gondoskodik
 1. a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
 2. a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
 3. az okozott sérelem orvoslásáról és
 4. indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
 • A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.
 • Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a Táraság intézkedik a feljelentés megtételéről.
 • A bejelentés kivizsgálása során a Társaság kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.
 • A Társaság a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a Társaság a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

Kivizsgálás mellőzése

 • A bejelentést kivizsgáló mérlegelheti a vizsgálatot, és mellőzheti, ha:
 1. anonim bejelentés,
 2. a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés,
 3. a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés,
 4. a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés,
 5. ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

 

 • A bejelentések kivizsgálásának mellőzése csak megfelelő indokkal lehetséges. Amennyiben a Szabályok megsértése, vagy visszaélés lehetősége bármely mértékben fennáll, a kivizsgálást nem lehet mellőzni, kivéve az e) pontban írt esetet.
 • A bejelentést kivizsgáló a vizsgálatot követően jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet határoz meg annak érdekében, hogy a jövőben a Szabályok hasonló megsértését vagy visszaélést el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén a Munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével javaslatot fogalmaz meg a szankcionálásra a Szabályok megsértőivel, vagy a visszaélést elkövető alkalmazottakkal A javaslat figyelmeztetés, illetve egyéb, a munkaszerződésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény lehet, vagy a javaslat a – jogsértés súlyától függően – munkaviszony felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére is irányulhat. A bejelentést kivizsgáló az általa készített jelentést jóváhagyás végett előterjeszti a Társaság ügyvezetője részére. A továbbított jelentésben a bejelentő személyét nem szabad felfedni. A Társaság ügyvezetője határoz a javasolt intézkedések jóváhagyásáról.

Adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók

 • Az érintett személyek személyes adatainak kezeléséről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban – a Társaság az alábbi tájékoztatást nyújtja.
 • A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között
 1. a bejelentőnek,
 2. annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 3. annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.

 • Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
 • A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, Panasztv-ben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.
 • A belső visszaélés-bejelentési rendszert a Társaság úgy alakítja ki, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
 • A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
 • A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítani kell, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
 • A Társaság ugyan végez automatizált adatkezelést, de automatizált adatkezelésen alapuló, emberi beavatkozás nélküli döntést nem hoz, és nem végez profilalkotást. A Társaság adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. A Társaság nem továbbítja a személyes adatokat harmadik (nem EU tagállamnak minősülő) országokba.
 • A bejelentő személyes adatai csak a panasz alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
 • Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Adatkezelő

 • A visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetése során végzett adatkezelések tekintetében adatkezelést a Társaság (a továbbiakban: adatkezelő vagy Társaság.) végzi.
 • A bejelentő személyes adatait a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve továbbítani nem lehet, azokat csak a bejelentések kivizsgálásával megbízott munkavállalók kezelhetik.
 • Amennyiben a bejelentő felfedi a személyazonosságát, a bejelentő személyes adatait a Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, a Panasztv. előírásaival összhangban, a vizsgálat minden szakában bizalmasan kezeli.

Elérhetőségek

Cím: 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 50/C.

Telefonszám: +36709328704

E-mail cím: panaszbejelentes@serczli.hu

Az adatkezelés célja:

 • A visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül érkezett bejelentések bejelentésekben megjelölt jogsértések, etikai szabálysértések és visszaélések kivizsgálása az érintett a panaszában megjelölt hátrányt szenvedett méltányolható jogos érdekének orvoslása. A bejelentésben érintett személy, valamint nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentés esetén esetleges munkajogi következmények meghatározása és alkalmazása.
 • A bejelentést kivizsgáló személyek haladéktalanul törlik a bejelentésben nem érintett harmadik személyekre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a Panasztv. szerint nem kezelhető adatokat.
 • A bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra,
 • Az adatok forrása – bejelentő esetén – közvetlenül az érintett, bejelentésben érintett személy esetén a bejelentő.

Érintettek

 1. A Társaság visszaélés-bejelentő rendszerén keresztül panaszbejelentést tevő személyek és
 2. a bejelentésben érintett személyek. (akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval )

Kezelt adatok köre

 1. A bejelentést tevő személy neve, lakcíme (amennyiben bejelentésével kapcsolatban a bejelentő e- mailen, vagy telefonon kér visszajelzést, úgy e-mail és/vagy telefonszám)
 2. A bejelentésben érintett személy neve és azonosítására szolgáló adatok.
 3. A bejelentésben foglalt, valamint a vizsgálat kapcsán megszerzett, a bejelentés szempontjából releváns személyes adatok a bejelentésben érintett személy kapcsán.
 • A bejelentési rendszerben különleges személyes adat kezelése tilos.

Adatkezelés jogalapja

 • A bejelentő hozzájárulása.
 • A bejelentésben érintett személyek esetén az adatkezelő jogos érdeke, vagyis az adatkezelőt érintő jogsértések, visszaélések kivizsgálásához, a visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséhez fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés időtartama

 • Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, illetve a kivizsgálás mellőzése esetén a Társaság a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését – mellőzés esetén a mellőzésről hozott döntést – követő 60 napon belül törli.
 • Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a Társaság a bejelentésre vonatkozó adatokat a bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Címzettek

 • A bejelentést tevő személy adatait a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti
 • A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

Adatfeldolgozók

 • A Társaság a bejelentő felület karbantartása, valamint az e-mail fiókok és informatikai eszközök karbantartása kapcsán adatfeldolgozóként jár el.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • tájékoztatást kérni az adatkezelésnek a Rendelet és 14. cikkeiben meghatározott jellemzőiről.
 • hozzáférni a vele kapcsolatosan a Társaság által kezelt adatokhoz (információt kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon). Kérheti a kezelt személyes adatainak másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért a Társaság adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban, biztonságos csatornán, jelszóval védetten kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 • pontatlan adatai helyesbítését kérni.
 • kérésére a Társaság törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából.

A Társaság tárolásra korlátozza az adatkezelést:

 1. ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, de az érintett nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
 3. az adatkezelés célja már nem áll fenn, de az érintett valamilyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de a Társaságnak meg kell vizsgálnia, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.
 • a Társaság által kezelt adatait megkapni, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.
 • mennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 1. ha az jogos érdek alapján történik; kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 2. ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik

Önkéntes adatkezelés visszavonása esetén a panasz anonim bejelentésként kezelendő azzal, hogy az anonim bejelentések kivizsgálása visszautasítható.

Jogorvoslati lehetőségek

 • Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, kérjük keresse fel a Társaságot a jelent tájékoztatóban meghatározott elérhetőségek valamelyikén, a panasza mielőbbi békés rendezése céljából.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 • Vizsgálatot is kezdeményezhet az Adatvédelmi Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 – 1 – 391 – 1400

Fax: 06 – 1 – 391 – 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

 • Jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, a Társaság ellen a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.