Adatvédelmi tájékoztató

Információ személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

A honlapot üzemeltető Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmében, és kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése mindenben megfelel a jelen Tájékoztatóban illetőleg a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, elvárásoknak, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet)előírásainak.

 

 

I. ADATKEZELŐ

 

Az Ön személyes adatait a Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

 

Név: Pane Magyar Sütőipari Kft.

Székhely és levelezési cím: 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 50/C.

Cégjegyzékszám: 13-09-185470

Bejegyző bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

E-mail cím: info@serczli.hu

Telefon: +3630 822 5277

 

Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelőnél nem működik.

 

Tárhelyszolgáltató

Név: Silicium Network Kft.

Levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár A. u. 2/A.

E-mail cím: support@silicium.eu

Telefonszám: +36 (70) 944-7008

 

 

II. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA, CÉLJA

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Tájékoztató elérhetővé tételével az Adatkezelő biztosítsa, hogy a www.serczli.hu weboldal természetes személy felhasználói megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségéről, az adattovábbítás jogcíméről és jogalapjáról, a felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Ez a Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha használja a weboldalt, ha természetes személyként kapcsolatba lép velünk, vagy mi vesszük fel a kapcsolatot Önnel szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

 

 

III. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

 

A GDPR alapján személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

Az Adatkezelő a természetes személyek (a továbbiakban: „érintett” vagy „felhasználó”) alábbi adatait kezeli:

 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

 

REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció nem feltétele a webshopon történő vásárlásnak, azonban amennyiben a felhasználó él ezen jogával, úgy több kényelmi funkciót igénybe tud venni.

 

Kezelt személyes adatok köre: A felhasználó által megadott név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, megvásárolt termék, vásárlás időpontja

Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett.

Adatkezelés célja: A felhasználó azonosítása, nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulás bármikor visszavonható.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: A felhasználó nem tud regisztrálni.

Adattárolás módja: elektronikusan

 

RENDELÉS

A felhasználó a weboldalon élelmiszerre vonatkozó rendelést adhat le.

 

Kezelt személyes adatok köre: A felhasználó által megadott név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, megvásárolt termék, termék ellenértéke és darabszáma, megrendelés száma, vásárlás értéke és időpontja

Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett.

Adatkezelés célja: A termék értékesítése, azaz a rendelés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulás bármikor visszavonható.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatkezelés időtartama: A polgári jogi elévülési idő szerint a szerződés teljesítésétől számított 5 év.

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: A felhasználó nem tud várásolni.

Adattárolás módja: elektronikusan

 

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

 

Kezelt személyes adatok köre: Vásárló természetes személy neve, lakcíme, számla kiállításának időpontja, a vásárolt termék megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, azonosítószám, dátum.

Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett.

Adatkezelés célja: a weboldalon történő vásárló részére számla kiállítása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

(Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény)

Adatkezelés időtartama: A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Vásárló nem kaphat névre szóló számlát.

Adattárolás módja: elektronikusan

Adatfeldolgozó: Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elektronikus úton kiállítja a számlát és közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában.

Program neve : parMan

Azonosítója : 2019.1.001

Programfejlesztő neve : Parola Kft

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. emelet 2B-300

Cégjegyzékszám: 01-09-073374

 

ÁRUSZÁLLÍTÁS

Amennyiben a felhasználó él a házhozszállítási lehetőséggel, úgy az Adatkezelő vállalja a megrendelt termékek kiszállítását.

 

Kezelt személyes adatok köre: a vásárló felhasználó neve, kiszállítási címe, telefonszáma.

Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett.

Adatkezelés célja: a weboldalon történő vásárló részére termék kiszállítása.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Adatkezelés időtartama: A kiszállítás teljesítéséig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a felhasználó részére az Adatkezelő nem tudja kiszállítani a terméket.

Adattárolás módja: elektronikusan

Adatfeldolgozó: Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt termékek kiszállításában. A futárszolgálat a részére továbbított személyes adatokat (név és kiszállítási cím) a weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztató alapján kezeli.

Adatfeldolgozó neve:

Magyar Posta Zrt.(adatkezelő)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,

Cg. 01-10-042463,

adószám: 10901232-2-44,

levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu

Elérhetőségek:

levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc,

faxon: a 06-46-320-136 számon,

e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen,

telefonon: a 06-1-767-8282 számon,

személyesen: a Magyar Posta Zrt., Budapest X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetésében lévő állandó postahelyeken

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu

 

ONLINE FIZETÉS

A megrendelt termékek vételára és szállítási díja az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay szolgáltatáson keresztül egyenlíthetőek ki. Adatkezelő a weboldalon történő vásárlás során a termékértékesítés és díjának megfizetése tekintetében adatkezelőnek minősül és kezeli a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt személye adatokat, beleértve a tranzakciós adatokat is. A bankkártya adatait az Adatkezelő nem kezeli, azok nem az Adatkezelő informatikai rendszerén tárolódnak. A vásárló által megadott bankkártya adatok tekintetében a Simple-el kártyaelfogadói szerződést kötött elfogadó és authorizációt végző pénzügyi intézmény minősül adatkezelőnek, a Simple ezen pénzügyi intézményekkel kötött szerződés alapján, ezen intézmények nevében és megbízásából eljárva adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen bankkártya adatokat. Ezen elfogadást végző pénzügyi intézmények az OTP Bank Nyrt és a Borgun hf.

 

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és azonosítója, szállítási cím, számlázási cím, banki átutalás esetén a vásárló bankszámlaszáma és neve

 

Adatfeldolgozók:

OTP Mobil Kft, a Simple üzemeltetője, aki adatfeldolgozóként kezeli az Adatkezelő által a vásárlással kapcsolatban átadott tranzakciós adatokat.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Telefonszám: +36 1 5100 374 | 06 1 3666 611 | 06 70 3666 611 | 06 30 3666 611 | 06 20 3666 611

E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

Weboldal címe: http://www.otpmobil.hu

Az Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója megtalálható a simplepay.hu weboldalon.

 

Az OTP Mobil Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló további adatkezelők:

OTP Bank Nyrt:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Telefonszám: 06-1-473-5000

Weboldal címe: www.otpbank.hu

Végzett tevékenység: a fizetési tranzakciók authorizálása, fraud (csalás) monitoring és család megelőzés, bankkártya elfogadás

 

Borgun hf.

Székhely: Ármúli 30, 108 Reykjavik Izland

Végzett tevékenység: a fizetési tranzakciók authorizálása, fraud (csalás) monitoring és család megelőzés, bankkártya elfogadás

 

Adattovábbítás:

Az Adatkezelő a vásárló nevét, email címét és számlázási címét továbbítja az OTP Mobil Kft. Adatfeldolgozó részére. A vásárló a fizetés indításakor az adattovábbításhoz köteles hozzájárulni. Hozzájárulás nélkül fizetés nem kezdeményezhető.

 

ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐK

 

A felhasználó a www.serczli.hu oldalon jelentkezni tud az Adatkezelő által meghirdetett állásokra. A jelentkezés e-mail üzenetben történik. Önéletrajz megküldése nem szükséges, azonban a név és a telefonszám megadása kötelező.

 

Kezelt személyes adatok köre: pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, önéletrajz csatolása esetén az önéletrajzban megadott adatok.

Az Adatkezelő bűnügyi adatot és különleges személyes adatot nem kezel, ezért külön felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatokat, egészségügyi adatokat ne tüntessenek fel az önéletrajzukban.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett.

 

Adatkezelés célja: A Pane Magyar Sütőipari Kft.-nél meghirdetett, betöltendő állásokra történő jelentkezés, kapcsolatfelvétel állásinterjú megszervezése céljából, megüresedő állások betöltése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési céloktól eltérő célokra az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi. Amennyiben a meghirdetett pozícióra az Adatkezelő nem a pályázót választotta, úgy az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi pályázót értesítse a döntéséről. Amennyiben a pályázó kéri, úgy az Adatkezelő a pályázó anyagát adatbázisában rögzíti, egyéb esetben a pályázati eljárás befejezését követően törli.

 

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulás bármikor visszavonható.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése a pályázati eljárás befejezéséig, legkésőbb azonban az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Adattovábbítás: Az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat harmadik személynek csak az érintett kifejezett hozzájárulása illetve hatóságok vagy más állami szervek által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetén adja ki. Adatkezelő kötelező adatszolgáltatás esetén minden esetben meggyőződik a kötelező adatszolgáltatás jogszerűségéről, és csak ezt követően adja ki az Érintett személyes adatait, amelyről az érintettet tájékoztatja. Ilyen adatszolgáltatás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: A pályázó nem tud részt venni a kiválasztási folyamatban, nem tud állásra jelentkezni.

 

Adattárolás módja: papír alapon

 

ADATKEZELÉS AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓAN

 

Amennyiben a pályázó megfelelő tájékoztatást követően megadja a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatait adatbázisában rögzíti, megüresedő pozíciókra történő munkaerő biztosítása érdekében felhasználja és kezeli.

 

Kezelt személyes adatok köre: pályázó neve, telefonszáma, e-mail címe, önéletrajza.

Adatkezelés célja: pályázók nyilvántartása, a pályázók munkához jutásának elősegítése, adatbázis építése

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől átvett

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának megadásától hat hónapig, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.

Adattárolás módja: elektronikusan

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: Az adatkezelés időtartama alatt megüresedő állásokról az Adatkezelő nem tudja tájékoztatni az érintettet.

 

E-MAIL KAPCSOLATFELVÉTEL, LEVELEZÉS

 

Az elektronikus leveleket az Adatkezelő a küldő fél neve, e-mail címe, a küldés időpontja, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt tartja nyilván.

 

Kezelt személyes adatok köre: E-mailt küldő személy neve, e-mail címe, üzenetben megadott személyes adatok köre.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel biztosítása, ügyfelek nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adattárolás módja: elektronikusan

Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik.

Adatfeldolgozó: Microsoft – online tárhely szolgáltató.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig, legkésőbb azonban az adatok megadásától számított 5 évig tart.

Adattárolás módja: Elektronikusan

Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: Az érintett nem tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

 

WEBOLDAL LÁTOGATOTTSÁGI ADATAINAK MÉRÉSE, NAPLÓZÁSA

 

Az Adatkezelő statisztikai célból és a visszaélések megakadályozása, valamint a weboldal működésének ellenőrzése céljából folyamatosan naplózza a következő adatokat:

Látogatás időpontja, IP Cím, megtekintett oldal címe.

Az Adatkezelő a begyűjtött adatokat nem kapcsolja össze más információkkal, az adatok köre az Érintett azonosítására nem alkalmasak.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzáárulása.

 

COOKIEK

 

Az Adatkezelő az érintettek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében az ügyfél számítógépén meghatározott adatokat, ún. cookie-t helyezhet el. Ezeket az érintett a számítógépéről eltávolíthatja, illetve alkalmazásukat a böngészőben letilthatja. A cookie-k segítségével gyűjtött adatok révén az Adatkezelő honlapjának használatára vonatkozó ismeretek bővítése lehetséges, mely annak felmérésére szolgál, hogy, hogy a honlap optimális szinten működik-e.

 

Adatkezelés célja: Személyre szabott szolgáltatások biztosítása, honlap optimális szinten történő működésének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, tartalmak testre szabásához.

(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő a cookiek alkalmazásával a következő személyes adatot kezeli: választott nyelv, lokalizáció, életkor, IP cím.

 

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE

 

Az Adatkezelő a webalapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés kiszolgáló társaságok szolgáltatásait veszi igénybe. Az Adatkezelő szerződött partnere a Google Inc., igényelt szolgáltatás: Google Analytics, Google AdWords. A szolgáltatások cookie-kat használnak a weboldal használatának elemzése, illetőleg információgyűjtés céljából.  A Google AdWords remarketing keretében olyan, a weboldalt felhasználókat nyomon követő cookie-kat helyez el az Érintettek készülékein, amelyek alapján a Google Inc. a felhasználó érdeklődési körén alapuló reklámot tesz elérhetővé más weboldalokon. A Google Inc. adatvédelmi irányelvei a https://www.google.com/intl/hu_hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el.

 

 

FACEBOOK

 

Az Adatkezelő www.facebook.com/Serczli/ oldalon facebook oldalt üzemeltet. Amennyiben a felhasználó saját döntése alapján kedveli az Adatkezelő facebook oldalát, úgy az Adatkezelő a felhasználó következő adatait is megismerheti: facebook profilnév, profil URL-je, profil azonosítója, profilképe, facebook e-mail címe, facebookban megadott lakcíme, neme, születésnapja, bemutatkozása. A Facebook oldalon a látogatók által közzétett személyes adatoknak a Társaság nem adatkezelője. Adatkezelőnek a Facebook minősül, az adatkezelésre a Facebook Adatvédelmi és Szolgáltatási Feltételei az irányadóak.

 

IV. ADATBIZTONSÁG, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, eljárási szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az adatkezelésből eredő kockázatokat minimalizálja és a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és védi az általa továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználóit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az Adatkezelő mindent megtesz ezen fenyegetések elkerülése, elhárítása érdekében, azonban az elektronikusan továbbított adatok biztonságát garantálni nem tudja.

 

VI. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

 

Tájékoztatáshoz való jog:

A felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban tájékoztassa a személyes adatai kezeléséről a GDPR 13. és a 14. cikkében rögzített tartalommal.

 

Hozzáféréshez való jog:

A felhasználó az info@serczli.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő székhelyének címére küldött levélben, illetőleg telefonon kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa arról, hogy személyes adatait kezeli-e és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz biztosítson számára hozzáférést:

az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; a felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a felhasználó jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a felhasználó kérésére, a felhasználó rendelkezésére bocsátja. A felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a felhasználó másként kéri.

 

A helyesbítéshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll, a felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítéshez való jog

A felhasználónak joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől azon címzettek megadását, akikkel személyes adatait közölték. Az Adatkezelő köteles a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásáról valamennyi olyan címzettet tájékoztatni, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az általános és különleges személyes adatok kezeléséhez az érintett önkéntesen járult hozzá, vagy ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a felhasználó az egyik fél, vagy azt a szerződés megkötését megelőzően a felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben technikailag megvalósítható, a felhasználó kérheti személyes adatainak adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

 

A tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jog, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Az érintett tájékoztatáshoz való joga az adatvédelmi incidensről

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az adatvédelmi incidensről.

 

Visszavonás joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A felhasználó joga a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez

Amennyiben a felhasználó úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap: www.naih.hu, telefon: 06-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A felhasználó, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak nem megfelelő kezelése során az Adatkezelő megsértette a Rendelet szerinti jogait, az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bíróságához fordulhat. A személyes adatok védelmével összefüggésben indított per illetékmentes.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben az érintett a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Rendeletet sértő adatkezeléssel okozott. Az Adatkezelő a kártérítés alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, úgy egyetemleges felelősséggel tartoznak az okozott kárért.

 

VI. JOGGYAKORLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

Az Adatkezelő elősegíti a felhasználó jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő a felhasználó azonosítását követően, indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlása során hozott intézkedésekről. A kérelmek összetettségére, számára tekintettel a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben az Adatkezelő él a határidő meghosszabbításának jogával, úgy erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, úgy lehetőség szerint elektronikusan, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő a kért információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást, valamint az érintett joggyakorlása esetén az intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó az Adatkezelő a kért intézkedés meghozatalával együtt járó adminisztratív költségekre is figyelemmel 3.500,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott jogok az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén gyakorolhatóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a kérelmet benyújtó adatkezelőt személyazonossága igazolására hívja fel.

 

VII. ADATFELDOLGOZÁS

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak a Rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő adatkezelésért, valamint az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáért. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját és előírja, hogy az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

VIII. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

 

Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához külső szolgáltatókat vesz igénybe. A külső szolgáltatók által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók az adatkezelők, így az adatkezelésre saját adatkezelési tájékoztatásuk az irányadó. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a felhasználókat a külső szolgáltatók részére történő adattovábbításokról.

 

IX. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az Adatkezelő az adattovábbításokról a jelen Tájékoztatóban tájékoztatta a felhasználóit. Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

X. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Az a Adatkezelő a honlapján linkeket helyezhet el, amelyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá. Ezen honlapok használatáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan – az érintettek egyidejű értesítése mellett – bármikor módosítsa.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. október 28. napjától érvényes.